Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

AREGA PHARMA BV (hierna AREGA), met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Laarstraat 16 is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0722.544.585. Alle door AREGA afgesloten overeenkomsten en aanvaarde bestellingen zijn onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden (de “AV”), tenzij schriftelijk en voorafgaand anders overeengekomen. Deze AV gelden met uitsluiting van de eventuele algemene en bijzondere voorwaarden van de klant voor alle aan AREGA overgemaakte bestellingen. De eventueel bijzondere bepalingen die in de bestelbon worden vermeld, en die tegenstrijdig zouden zijn met deze AV, hebben voorrang.

Artikel 2 – Offertes - totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Offertes en prijsopgaven worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege AREGA. Offertes of prijsopgaven gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na opmaak van de offerte of de opgave van de prijs. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.2.2. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door AREGA zijn bevestigd.2.3. AREGA beschouwt als haar opdrachtgever de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht aan AREGA heeft toevertrouwd, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men in opdracht handelt van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde moment worden meegedeeld aan AREGA. Degene die een bestelling plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.2.4. Elke wijziging van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte of prijsopgave, en dit naar eigen inzicht en beslissing van AREGA. AREGA is in dit geval gerechtigd de leveringstermijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen.

Artikel 3 - Uitvoering van de overeenkomst - levering

3.1. AREGA besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor AREGA, voor zover deze leveringstermijnen overeenstemmen met de wetgeving die op de betrokken goederen toepasselijk is, en tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Leveringstermijnen worden enkel gewaarborgd voor goederen leverbaar uit voorraad. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om de goederen in ontvangst te nemen.3.2. De klant bezorgt AREGA in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan AREGA zijn verstrekt, heeft AREGA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.3.3. De levering gebeurt in principe via de groothandel of rechtstreeks aan de klant volgens de Richtsnoeren van de Europese Commissie inzake goede distributiepraktijk voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (“Richtsnoeren 2013/C 343/01”).3.4. Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. AREGA behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of – uitvoeringen te factureren op het moment dat deze worden uitgevoerd.3.5. Alle risico’s met betrekking tot de goederen, met inbegrip van de risico’s van transport, gaan over op de klant op het ogenblik waarop de goederen worden afgeleverd op de plaats die in de bestelbon wordt vermeld.3.6. AREGA behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en of liquiditeitspositie van de klant in gevaar gebracht is (bijv. door faillissement, gerechtelijk akkoord, geprotesteerde wissels, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij AREGA of derden, het bekomen van collectieve schuldenregeling door de klant, …)3.7. Indien AREGA na de bevestiging van de opdracht en voor of tijdens de levering omstandigheden verneemt waardoor de afspraken redelijkerwijze niet meer voldoende verzekerd lijken, dan heeft AREGA het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen, desgevallend om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de klant.

Artikel 4 - Prijs

4.1. De overeengekomen prijzen zijn slechts geldig voor goederen leverbaar uit voorraad en zijn gebaseerd op de aankoopprijs op het moment van het aanbod of de aanvaarding van het aanbod. In toepassing van 38/7, §2 van het KB AUR van 14/01/2013, en gelet op de moeilijkheid om voor de betrokken goederen een prijsherzieningsclausule vast te leggen, houdt AREGA zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen in functie van de evolutie van de gezondheidsindex. Deze prijsherziening kan worden toegepast iedere 6 maanden volgend op het aanbod, op basis van de volgende formule: geïndexeerde prijs = startprijs * nieuwe index / basisindex. De basisindex is de gezondheidsindex van de maand waarin het aanbod werd verzonden.4.2. Indien het economische evenwicht wordt ontwricht in het nadeel van AREGA wegens omstandigheden die haar vreemd zijn, en dit evenwicht niet kan worden hersteld middels de in artikel 4.1 voorziene prijsherziening, kan AREGA mits een voorafgaande opzeg van één maand, het aanbod stopzetten.4.3. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (verzekering, transport, e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant. Elke verhoging van het BTW-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de klant vallen.4.4. Voor iedere bestelling van goederen waarvan de totale waarde lager ligt dan € 350,00 excl. BTW kunnen aan de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bijkomende vervoerskosten van minimum € 100,00 exclusief BTW worden aangerekend. Voor klanten die kwalificeren als een apotheek in de zin van artikel 8 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen of als een Verzorgingsinrichting, geldt een minimale bestelwaarde van € 200,00 € excl. BTW, bij gebreke waarvan een vervoerskost van minimum € 100,00 exclusief BTW kan worden aangerekend.

Artikel 5 - Betaling

5.1. De facturen van AREGA zijn contant betaalbaar op de rekening van diens maatschappelijke zetel, ten laatste binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur.5.2. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,00. Tevens van rechtswege is een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties.5.3. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft AREGA het recht om de verdere leveringen op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.5.4. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de klant de facturen van AREGA, in geval van betwisting, door middel van een gemotiveerde aangetekende brief te protesteren binnen de 14 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.5.5 AREGA is gerechtigd om te allen tijde tegoeden die zij heeft van klanten te compenseren met schulden aan de klant, zelfs na samenloop.

Artikel 6 - Overmacht

6.1. Indien AREGA de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, brand, oorlog, pandemie, gezondheidscrisis, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft AREGA het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.6.2. Indien AREGA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is AREGA gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1. Elke onmiddellijk waarneembare fout met betrekking tot de levering en elk zichtbaar gebrek dat de goederen geheel of gedeeltelijk aantast moet bij de levering tegensprekelijk met en in aanwezigheid van de vervoerder of zijn afgevaardigde schriftelijk vastgesteld worden door voorbehoud te maken op de bestelbon. In ieder geval dient ieder bezwaar met betrekking tot de levering AREGA ten laatste binnen de 14 kalenderdagen schriftelijk meegedeeld te worden, met het gebeurlijke bewijs van het gebrek (bvb. foto). Elke vrijwaring voor zichtbare gebreken vervalt indien de gebreken pas na de levering op de afgesproken plaats zijn opgedoken of indien de goederen reeds bewerkt of verwerkt werden door de klant of één van zijn agenten of aangestelden. Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, door middel van een aangetekende brief gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan. De vrijwaring voor onzichtbare gebreken vervalt echter indien de goederen reeds bewerkt of verwerkt werden door de klant of één van zijn agenten of aangestelden of indien de gebruiksaanwijzing niet werd opgevolgd of de goederen niet op de geschikte wijze werden behandeld.7.2. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld met het nodige bewijs ter staving, heeft AREGA de keuze de gebreken te herstellen conform de bestelbon of hiervoor een schadevergoeding te betalen. Indien AREGA de klacht niet gegrond acht, dan zullen de betrokken of soortgelijke goederen aan een door beide partijen in wederzijds akkoord aan te wijzen onafhankelijke deskundige ter beoordeling worden voorgelegd. De bevindingen van deze deskundige zijn bindend voor de partijen. De in het ongelijk gestelde partij zal de kosten van het deskundigenonderzoek dragen. Indien de goederen naar aanleiding van deze klacht door de klant worden teruggestuurd, dan dient dit te gebeuren conform de Richtsnoeren 2013/C 343/01.7.3. AREGA staat in voor de conformiteit van de door haar geleverde goederen in overeenstemming met de overeengekomen specificaties. Dit is de enige garantie die door AREGA wordt geboden. AREGA sluit een beroep op elke andere garantie uitdrukkelijk uit, zoals maar niet beperkt tot: garanties inzake de marktwaarde van de goederen, de geschiktheid ervan voor specifiek gebruik of de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten. De klant doet uitdrukkelijk afstand van elk beroep op dergelijke garantie.7.4 De klant vrijwaart AREGA voor alle schade, verlies of aanspraak voortvloeiend uit of in samenhang met de distributie, de verkoop en/of de marketing van de goederen, de inbreuk op octrooien en/of andere intellectuele eigendomsrechten, hetniet voldoen aan een wettelijk voorschrift, BE-ARMED-OTC-2020-10-0034 regeling en/of registratie, of een andere tekortkoming van de klant, tenzij de schade, het verlies en/of de aansprakelijkheid te wijten is aan het opzet of de grove schuld van AREGA.7.5. De schadevergoeding waartoe AREGA op basis van deze overeenkomst aansprakelijk kan zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, en behoudens hetgeen is voorzien in artikel 3.1, zal maximaal 20% van de tijdens het voorgaande contractjaar aan de klant gefactureerde en betaalde bedragen. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.7.6. AREGA zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks-, omzet- of winstderving.

Artikel 8 - Meldingsverplichtingen van bijwerkingen

8.1. De klant erkent en gaat ermee akkoord dat AREGA volledig en onmiddellijk moet voldoen aan alle toepasselijke vereisten inzake de veiligheidsmelding-verplichtingen met betrekking tot haar goederen. De klant gaat ermee akkoord dat indien hij, met betrekking tot de betrokken goederen, informatie ontvangt over bijwerkingen en/of andere specifieke veiligheidskwesties, hij AREGA hiervan onmiddellijk op de hoogte zal brengen in overeenstemming met dit artikel. Voor de toepassing van deze AV wordt onder bijwerkingen onder meer begrepen: blootstelling gedurende de zwangerschap, blootstelling van een zuigeling tijdens de borstvoeding, overdosis, misbruik, verkeerd gebruik, medicatiefouten, gebrek aan werkzaamheid, besmetting met infectieus materiaal, interacties tussen medicijnen, beroepsmatige blootstelling, en elke andere veiligheidsinformatie waarom AREGA redelijkerwijze kan verzoeken. De klant moet alle informatie met betrekking tot bijwerkingen die hij ontvangt binnen één (1) werkdag aan AREGA bezorgen door de lokale contactpersoon inzake geneesmiddelenbewaking van AREGA, Anne-Sophie Gernay, te contacteren via onderstaande contactgegevens: E-mail: safety@arega.com Telefoon: +32 3 808 67 00 24u geneesmiddelenbewaking nummer: +32 3 808 67 00.De klant doet zijn uiterste best om ten minste minimale informatie over de gemelde bijwerkingen te verkrijgen (met inbegrip van de aard van de bijwerkingen, het geneesmiddel dat werd gebruikt, de persoon die de bijwerkingen heeft aangemeld en de patiënt). Indien redelijkerwijze mogelijk, zal de klant de persoon die de bijwerkingen heeft gemeld meedelen dat de informatie met betrekking tot de bijwerkingen aan AREGA wordt overgemaakt en zal hij deze persoon vragen of AREGA rechtstreeks contact met hem mag opnemen. De klant zal AREGA redelijke bijstand verlenen opdat AREGA kan voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op haar rusten en de verzoeken om informatie vanwege de bevoegde autoriteiten. Niettegenstaande het voorgaande, heeft AREGA het recht om zijn instructies betreffende de termijn, de criteria en de manier van aanmelding van informatie met betrekking tot bijwerkingen, met inbegrip van specifieke veiligheidskwesties, te wijzigen. De klant zal hiervan op de hoogte worden gebracht via afzonderlijke briefwisseling.

Artikel 9 - Overdracht van rechten

9.1. De klant wordt pas eigenaar van de geleverde goederen vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen opzichtens AREGA heeft voldaan. AREGA behoudt de volle eigendom van de geleverde goederen tot op het ogenblik van de integrale betaling van de door haar in rekening gebrachte prijzen, mogelijke interesten, schadevergoedingen en kosten. Dit eigendomsvoorbehoud is een essentieel bestanddeel van de overeenkomst, afgesloten tussen partijen, zonder dewelke AREGA niet zou hebben gecontracteerd. AREGA staat de klant niettemin toe om, in het kader van diens normale bedrijfsvoering, de betrokken goederen te gebruiken en te verkopen. De doorverkoop door de klant van de niet-betaalde goederen heeft van rechtswege de overdracht van de schuldvordering van de klant op de derde aan AREGA tot gevolg, zodat deze laatste over een rechtstreeks vorderingsrecht beschikt opzichtens de derde.9.2. Indien de klant niet betaalt binnen de contractueel overeengekomen termijn, kan AREGA de teruggave van de goederen vorderen en dit voor rekening en risico van de klant. De goederen die de klant in voorraad heeft, worden geacht te onbetaalde goederen te zijn. De goederen dienen dan onmiddellijk op eenvoudige vraag aan AREGA te worden teruggegeven en dit op kosten van de klant, onverminderd het recht van AREGA op integrale schadeloosstelling. Partijen komen overeen dat de goederen van AREGA soortzaken zijn, zodat het AREGA is toegestaan om zich op haar eigendomsvoorbehoud te beroepen met betrekking tot alle goederen die de klant in voorraad heeft en die gelijkaardig zijn aan de onbetaalde goederen. Tijdens deze periode van eigendomsvoorbehoud neemt de klant de plichten en de verantwoordelijkheid van bewaarder op zich voor de geleverde goederen en hij verbindt er zich bijgevolg toe deze te bewaken en te verzekeren tegen alle oorzaken van beschadiging, vernietiging, diefstal, brand, verlies, enz.9.3. Niettegenstaande het voorziene eigendomsbehoud, gaat het risico met betrekking tot de goederen over op de klant op het ogenblik dat de goederen worden geleverd op de conform de bestelbon afgesproken plaats. Indien overeengekomen wordt dat de klant de goederen komt afhalen, gaat het risico over van zodra de klant wordt aangemaand om de goederen te komen afhalen. Na deze aanmaning kunnen bewaringskosten worden aangerekend.

Artikel 10 - Naleving van anti-corruptiewetgeving

10.1. De klant is zich ervan bewust dat AREGA en de klant gehouden zijn te voldoen aan alle toepasselijke anti-corruptie wet- en regelgeving (hierna: Toepasselijke Anti-Corruptie Wetgeving). De Toepasselijke Anti-Corruptie Wetgeving verbiedt de corrupte betaling, aanbod of belofte tot betaling, of machtiging van een betaling of overdracht van zaken van waarde of enig ander voordeel, direct of indirect, aan een ambtenaar, of aan een andere persoon, met de wetenschap dat de gehele of een deel van de betaling, zaken van waarde, ofvoordeel zal worden aangeboden, gegeven, beloofd, of doorgegeven aan een ambtenaar. Sommige van de Toepasselijke Anti-Corruptie Wetgeving verbiedt tevens commerciële omkoping - bijv. de onrechtmatige betaling, overdracht van zaken van waarde, uitkering, of enig onrechtmatig voordeel, direct of indirect, aan een private partij met de bedoeling om op ongerechtvaardigde wijze zakelijke transacties te verkrijgen of te behouden of om op ongerechtvaardigde wijze het gedrag van de ontvanger te beïnvloeden.10.2. De klant verklaart dat zij niet door een overheidsinstantie of door de gerechtelijke instantie veroordeeld is voor het schenden van de Toepasselijke Anti-Corruptie Wetgeving. De klant verklaart voorts dat er uit hoofde van deze overeenkomst geen zaken van waarde door haar zijn of zullen worden ontvangen of door haar zijn of zullen worden gebruikt voor een doel dat in strijd zou zijn met de Toepasselijke Anti-Corruptie Wetgeving, noch dat zij enige handeling heeft verricht of zal verrichten die in strijd is met de Toepasselijke Anti-Corruptie Wetgeving.10.3. De klant verklaart dat, tenzij toegestaan onder de Toepasselijke Anti-Corruptie Wetgeving, zij geen betaling heeft gedaan of zal doen, geen machtiging tot betaling of gift van enige zaken van waarde heeft gegeven of zal geven, aan een ambtenaar met als doel om (i) een handeling of beslissing van deze ambtenaar in zijn officiële hoedanigheid te beïnvloeden; (ii) deze ambtenaar te bewegen tot handelen of nalaten in strijd met de wettelijke plicht van deze ambtenaar; (iii) een ongerechtvaardigd voordeel zeker te stellen; of (iv) deze ambtenaar te bewegen om zijn invloed aan te wenden om enige handeling of beslissing van de overheid met betrekking tot activiteiten die worden ondernomen in het kader van deze overeenkomst te beïnvloeden.10.4. De klant zal alle transacties in het kader van deze overeenkomst in haar boekhouding, rekeningen en andere documenten, in redelijke mate van detail, accuraat en op eerlijke wijze opnemen.10.5. De klant zal voor de duur van deze overeenkomst en gedurende een periode van drie jaar daarna een door AREGA aangewezen onafhankelijk accountant toegang bieden tot alle boekhoudkundige documenten, rekeningen, facturen en relevante bescheiden van de Klant die betrekking hebben op deze overeenkomst met als doel om de naleving van de bepalingen van dit artikel en de eisen van de Toepasselijke Anti-Corruptie Wetgeving te controleren. De Klant zal haar volledige medewerking verlenen aan een audit of onderzoek uitgevoerd door AREGA met betrekking tot de naleving van deze overeenkomst of de Toepasselijke Anti-Corruptie Wetgeving.10.6. AREGA heeft het recht om deze overeenkomst alsmede alle betalingen op grond van deze overeenkomst op te schorten of te beëindigen, indien zij te goeder trouw meent dat de Klant in strijd met dit artikel of met de Toepasselijke Anti-Corruptie Wetgeving zou hebben gehandeld.10.7. De klant staat ervoor in dat alle verklaringen hierin gedurende de looptijd van deze overeenkomst juist en accuraat blijven. De klant dient AREGA onmiddellijk te informeren indien zij op de hoogte raakt van een mogelijke schending van dit artikel of de Toepasselijke Anti-Corruptie Wetgeving of van enige andere wijziging die een van de verklaringen hierin onjuist of onnauwkeurig zoumaken. Het nalaten van dergelijke melding aan AREGA op grond van dit artikel is een wezenlijke schending van deze overeenkomst door de klant welke AREGA het recht geeft de overeenkomst te beëindigen.10.8. Dit artikel is uitsluitend van toepassing voor zover de klant een groothandel is, dan wel groothandel activiteiten met betrekking tot goederen van AREGA verricht.

Artikel 11 - Privacy

11.1. Door contact op te nemen met of een bestelling te plaatsen bij AREGA, staat de klant uitdrukkelijk toe dat kan worden overgegaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. Voor de uitvoering van de overeenkomst dient AREGA te beschikken over de volgende gegevens van de klant: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en facturatiegegevens. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard. AREGA zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant. De klant heeft te allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van de gegevens voor directe marketing doeleinden. AREGA is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend.11.2. In bepaalde omstandigheden is AREGA verplicht om de persoonsgegevens van de klant door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure AREGA hiertoe verplicht of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien AREGA van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de klant door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten.11.3. Indien AREGA alle of een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of overdraagt, behoudt zij zich het recht voor om ook alle persoonsgegevens van de klant over te dragen. In dat geval zal AREGA de nodig inspanningen leveren om de klant hiervan in kennis te stellen en ervoor te zorgen dat degene die de persoonsgegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met dit artikel. In dit geval dient de klant zich voor verdere vragen te richten tot de verkrijger van de persoonsgegevens.11.4. De klant heeft het recht om zijn/haar gegevens op elk moment in te kijken en deze desgevallend te corrigeren.11.5. AREGA draagt zorg voor een gepast administratief, technisch en fysiek veiligheidsbeleid, waarbij de persoonsgegevens van de klant worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik.

Artikel 12 - Intellectuele eigendom

12.1. De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van AREGA. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de klant worden gebruikt, gekopieerd of vermenigvuldigd.12.2. De volle eigendom van intellectuele rechten op de door AREGA verstrekte concepten of ontwerpen, blijft bij AREGA, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.12.3. AREGA is te allen tijde gerechtigd om op haar website en sociale media voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of goederen met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Klachtenbehandeling

13.1. Alle klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten door de klant binnen de 5 werkdagen nadat de klant de gebreken heeft vastgesteld, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij AREGA.13.2. AREGA zal de nodige inspanningen leveren om ingediende klachten binnen een termijn van 2 werkdagen vanaf de datum van ontvangst te beantwoorden. Als een klacht redelijkerwijze een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door AREGA binnen de termijn van 2 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 - Varia en Geschillenregeling

14.1. Deze AV doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door AREGA van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.14.2. Het is de klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met AREGA afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AREGA. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.14.3. Een eventueel in gebreke blijven van AREGA om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.14.4. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen. Indien noodzakelijk wordt de bepaling vervangen door een volgens beide partijen aanvaardbare geldige en afdwingbare bepaling die qua economische gevolgen zal overeenstemmen met de oorspronkelijke bepaling en die het in de bepaling verwoorde opzet van de partijen zo veel mogelijk zal weerspiegelen.14.5. In de relatie tussen AREGA en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van deze AV zal door AREGA worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen. BE-ARMED-GX-0014-01-2023